Ngày 19/11, các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhóm họp tại Xinhgapo đã thông qua bản Hiến chương mới của ASEAN, tạo cơ sở để đẩy nhanh tiến trình hội nhập của toàn khối.