Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức nghiên cứu, dịch vụ khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ (tổ chức KHCN).

Danh mục này gồm bảy lĩnh vực: Khoa học tự nhiên; khoa học xã hội; khoa học nhân văn; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược và sức khỏe; khoa học nông nghiệp; dịch vụ khoa học và công nghệ. Cá nhân thành lập tổ chức KHCN phải tuân thủ các quy định của Luật KHCN, Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các pháp luật có liên quan. Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, cần gửi ý kiến đó cho cơ quan Đảng, nhà nước, có thẩm quyền, không được công bố, công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức KHCN. Bộ KHCN hướng dẫn cụ thể điều kiện và thủ tục đăng ký hoạt động đối với các tổ chức KHCN do cá nhân thành lập. Quyết định có hiệu lực từ 15-9.