(HNM) - Đó là quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với người quyết định thanh toán công tác phí vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ và người lợi dụng thanh toán công tác phí để thu lợi bất chính. Cả hai phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền công tác phí đã thanh toán không đúng quy định cho cơ quan, tổ chức và phải bị xử lý kỷ luật.