(NDHMoney) HOSE vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 2 năm 2012 của Công Ty Cổ Phần Thế Kỷ 21 (mã C21 - HOSE).

Trong đó, Hôi đồng Quản trị C21 đã quyết định thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 9%, tương đương 900 đồng/cổ phiếu. Ngày 3/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng và ngày 24 cùng tháng, công ty sẽ thực hiện thanh toán cổ tức.

Đối vỡi chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại công ty, lầu 10, số 41 Nguyễn Minh Khai, quận 1.