HĐQT Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) đã nhất trí kế hoạch năm 2013 với tổng doanh thu 1,411 tỷ và lợi nhuận sau thuế 1,103 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ cổ tức 2013 dự kiến 15%.

Bên cạnh đó, HĐQT Tập đoàn cũng nhất trí trình ĐHĐCĐ thường niên năm thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 với tổng doanh thu công ty mẹ 1,393 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,082 tỷ đồng và kết quả kinh doanh hợp nhất với 16,007 tỷ tổng doanh thu và 1,431 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

HĐQT cũng sẽ trình cổ đông quyết định trả cổ tức theo tỷ lệ 15%, tương đương hơn 1,020 tỷ đồng.

Ngoài ra, để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, HĐQT sẽ trình đại hội về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 sẽ được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 24/04/2013 tại Khách sạn Melia – Hà Nội.

Đan Thanh (Vietstock)

ffn