Hanoinet - Ở thành phố Vũng Tàu có hơn 20.000 công nhân làm ở các xí nghiệp may xuất khẩu của các công ty nước ngoài, trong đó tại Xí nghiệp Giày da Tramatsuco, công nhân nữ làm giày da là nhiều nhất.