(HNM) - Ngày 30-12 tới, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (nhiệm kỳ 2013 - 2018). Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của VUFO trong công tác đối ngoại nhân dân, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ đất nước.

Nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội lần thứ V là đánh giá kết quả, nguyên nhân thành công và hạn chế, đưa ra bài học kinh nghiệm thực tiễn từ các hoạt động của Liên hiệp và các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ IV. Đồng thời, sự kiện này cũng là cơ hội để VUFO xác định mục tiêu, phương hướng, giải pháp đổi mới công tác nhiệm kỳ V (2013 - 2018), nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cơ quan nhà nước và xã hội về vai trò của đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện thực hiện các cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới.

Trong những năm qua, VUFO đã có đóng góp tích cực đối với hoạt động đối ngoại nói chung.

Là một tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân, hoạt động của VUFO trong nhiệm kỳ vừa qua (2008 - 2013) đã phát triển mạnh mẽ, tích cực, có tính đột phá trong công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. VUFO đã chia sẻ, cung cấp thông tin giới thiệu về đất nước, con người, những thành tựu của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, để nhân dân và bạn bè thế giới hiểu và ủng hộ nước ta trên con đường phát triển. Với phương châm "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", VUFO đã mở rộng, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, coi trọng phát triển chiều sâu quan hệ hợp tác với các đối tác trọng điểm gồm các nước láng giềng, các nước có quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện, các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của ta. Bên cạnh đó, VUFO đã không ngừng củng cố quan hệ với các bạn bè truyền thống, các lực lượng yêu chuộng hòa bình và tiến bộ, các tổ chức cánh tả, những chính khách, các tổ chức, cá nhân có thiện chí với Việt Nam hoạt động trên nhiều lĩnh vực đa dạng. Những sáng kiến của VUFO và các tổ chức thành viên trong quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài và tham gia chủ động, hiệu quả các diễn đàn nhân dân đa phương đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngoại giao của đất nước. Trong nhiệm kỳ qua, theo các kênh hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, VUFO đã cử 214 đoàn với 1.173 lượt người đi công tác tại các quốc gia và vùng lãnh thổ; đã đón 241 đoàn với 2.753 lượt người đến từ nhiều nước trên thế giới; tổ chức khoảng 3.000 hoạt động đối ngoại tại chỗ và các cuộc tiếp xúc, làm việc với các đối tác quốc tế. Hiện tại, VUFO đã thiết lập quan hệ đối tác với hơn 1.000 tổ chức quốc gia, khu vực và quốc tế.

Trước nhiều thành tựu đã đạt được ở nhiệm kỳ IV, Phó Chủ tịch Thường trực VUFO Đôn Tuấn Phong cho biết, 5 năm tới đầy thách thức nhưng cũng đầy cơ hội đối với đất nước nói chung và với Liên hiệp nói riêng. VUFO và các tổ chức thành viên xác định sẽ khắc phục khó khăn, nắm bắt cơ hội để tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh. Đồng thời, VUFO sẽ không ngừng tích cực, chủ động, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động để hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển mặt trận đối ngoại nhân dân, đóng góp có hiệu quả cho công tác đối ngoại chung và sự nghiệp phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.