Ngày 03/07/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 686/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (mã CK: BTP) như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: ngày 04/08/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, Khu phố Hương Giang, Phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 04/08/2014 và xuất trình Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân

HOSE