1. Tên người thực hiện giao dịch: Đoàn Hương Sơn 2. Mã chứng khoán giao dịch: BTH 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 33.500 CP 4. Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Đoàn Thế Dũng 5. Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc 6. Quan hệ nhân thân với người thực hiện giao dịch: Bố 7. Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 19.780 CP 8. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 33.500 CP 9. Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân 10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 28/09/2010 đến ngày 27/11/2010