Công ty Cổ phần Beton 6 thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty như sau:

Tài liệu đính kèm: BT6: Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty