(Danong.com) “Làm cha, đó là công việc khó khăn nhất trên thế giới nhưng cũng là công việc đáng làm nhất trên đời"-Brad Pitt noi thế.