CTCP VICEM bao bì Bỉm Sơn (BPC) thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012.

Theo đó, năm 2012 BPC đặt kế hoạch doanh thu đạt 356 tỷ đồng; lợi nhuận 8,9 tỷ đồng và cổ tức bằng tiền 10% - 15%.

Về kế hoạch đầu tư: Năm 2012 do cần tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ xem xét cẩn trọng và chỉ triển khai các hạng mục đầu tư thật cần thiết như: xây dựng hệ thống thoát nước, xây nhà để xe đạp, xe máy; cổng và nhà bảo vệ Công ty.

Về đầu tư tài chính: Trong năm 2012, khi giá các cổ phiếu công ty đã mua cao hơn giá trích lập dự phòng ngày 31/12/2011, triển khai bán để tập trung vốn cho SXKD.

Được biết, năm 2011 Công ty đạt 291 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế 10,4 tỷ đồng. Qua đó Đại hội đã thông qua việc chia cổ tức tỷ lệ 12,5%.

HNX