Ngày 20/2/2009, Công ty Cổ phần Bông Sen (Bong Sen Corp) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (Mời xem file đính kèm).