Hanoinet - Hai bạn vừa mới quen nhau, không ít thì nhiều, bạn sẽ thấy bắt đầu có những thay đổi trong cuộc sống, công việc, bạn bè và chính trong suy nghĩ của bạn nữa.