GiadinhNet - Theo Thông tư số 139 của Bộ Tài chính, thù lao cho giảng viên, báo cáo viên các lớp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ công chức trong nước tối đa không quá 1 triệu đồng/buổi.

Mức tối đa 1 triệu đồng/buổi được áp dụng với các giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư tỉnh ủy và các chức danh tương đương. Với giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phó Bí thư tỉnh ủy và các chức danh tương đương, giáo sư, chuyên gia cao cấp, Tiến sỹ khoa học, mức tối đa không quá 800.000 đồng/buổi. Mức thù lao đối với giảng viên nước ngoài do cơ sở đào tạo quyết định trên cơ sở thỏa thuận tùy theo chất lượng giảng viên và bảo đảm phù hợp với khả năng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 6/11/2010. Đ.K