Thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/BCSĐ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ra Chỉ thị số 09/CT-BCT về kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ của Bộ Công Thương.

Ngày 10/10, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương ra Nghị quyết số 02 - NQ/BCSĐ về kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ của Bộ Công Thương.

Để tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ sau:

Một là, làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị để tạo quyết tâm, đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Bo truong Bo Cong Thuong ra Chi thi ve cong tac nhan su - Anh 1

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh.

Hai là, khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, của các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ bảo đảm gọn nhẹ, thực sự hiệu quả.

Ba là, rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế trong Bộ Công Thương liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

Bốn là, chú trọng công tác xây dựng quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch nhằm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý một cách chủ động, có chất lượng.

Năm là, thực hiện công tác nhận xét, đánh giá, bố trí cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm.

Sáu là, đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng.

Bảy là, nghiêm túc rà soát công tác cán bộ trong thời gian qua để nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, bộ phận tham mưu giúp việc về công tác tổ chức, cán bộ.

Hòa Lộc