(ĐTCK) Tại Dự thảo sửa đổi bổ sung Thông tư số 125/2012/TT-BTC, quy định doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phải lựa chọn các tổ chức tín dụng thuộc nhóm 1, nhóm 2 theo đánh giá xếp hạng của Ngân hàng Nhà nước để gửi tiền đã được bãi bỏ.

(Ảnh minh họa)

Việc bãi bỏ quy định trên xuất phát từ thực tế không có văn bản hướng dẫn hoặc thông báo nào về việc xếp loại cụ thể ngân hàng thuộc các nhóm phân loại theo quy định (1, 2, 3, 4).

Dự thảo Thông tư cũng bổ sung quy định về đầu tư theo hình thức ủy thác. Theo đó, đầu tư theo hình thức ủy thác phải đáp ứng 4 nhóm nguyên tắc: bên nhận ủy thác đầu tư phải là tổ chức được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép; không thực hiện ủy thác đầu tư cho các cổ đông (thành viên) sáng lập hoặc góp từ trên 10% vốn vào DNBH.

Ngoài ra, hợp đồng ủy thác đầu tư giữa DNBH và tổ chức nhận ủy thác phải quy định rõ danh mục tài sản ủy thác đầu tư và tỷ lệ đầu tư vào từng tài sản; trách nhiệm và quyền lợi của các bên tham gia hợp đồng ủy thác đầu tư. Chỉ được ủy thác đầu tư vào các loại hình tài sản với tỷ lệ đầu tư mà DNBH được phép thực hiện theo quy định.

Kim Lan