BizLIVE - Trong năm 2014, trên cơ sở của Trung tâm máy bay không người lái (UAV) liên binh chủng sẽ thành lập Trung tâm máy bay không người lái Quốc gia trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Cục thông tin báo chí của Bộ thông báo.

Trung tâm sẽ đào tạo không chỉ các chuyên gia Bộ Quốc phòng Nga mà cả của các cơ quan hành chính liên bang khác có trong thành phần hàng không quốc gia các phức hợp với máy bay không người lái.

Trong năm 2013, trung tâm đã đào tạo được hơn 800 chuyên gia để sử dụng các phức hợp hiện đại với UAV, tạo nền tảng cho các đơn vị UAV vừa hình thành.

Ngoài công tác đào tạo nhân viên, các chuyên gia của trung tâm còn tích cực tham gia vào tất cả các hoạt động huấn luyện nghiệp vụ và chiến đấu.

Theo Tiếng nói nước Nga