Do số thành viên trong nội các Chính phủ quá đông, Kenya đã phải đối mặt với thực tế rằng có tới 80% ngân sách quốc gia chỉ để chi dùng cho việc mua xe đẹp, trả lương cho các Bộ trưởng và những chi phí khác cho các quan chức khi họ đi công tác.