Các doanh nghiệp Việt Nam đã để vuột mất cơ hội khi quá "gắn bó” với USD, sử dụng đồng tiền này trong hầu hết các hợp đồng xuất khẩu...