Theo thông tin từ Cổng thông tin Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chuẩn bị cho việc tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Bo Ke hoach va Dau tu khao sat va danh gia thuc trang dau tu nuoc ngoai vao Viet Nam - Anh 1

Việc khảo sát sẽ bao gồm đánh giá chuyên sâu vào các vấn đề nổi bật của đầu tư nước ngoài trong thời gian qua như công nghiệp hỗ trợ, liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, công nghệ và chuyển giao công nghệ, vấn đề môi trường của các dự án FDI, thu hút FDI vào cơ sở hạ tầng, nông nghiệp hiệu quả cao, dịch vụ chất lượng cao, các vấn đề ưu đãi, thuế, công tác quản lý nhà nước về FDI, công tác hỗ trợ nguồn lực đầu vào cho FDI, quan điểm, định hướng thu hút FDI trong thời gian tới…

Việc khảo sát này nhằm giải quyết các vấn đề còn hạn chế, bất cập về tình hình đầu tư nước ngoài vào thị trường trong nước như hiệu quả tổng thể vốn đầu tư nước ngoài chưa cao, giá trị gia tăng và khả năng tham gia chuỗi giá trị thấp; định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, đối tác còn hạn chế; Mục tiêu thu hút công nghệ chưa đạt yêu cầu, hiệu ứng lan tỏa của khu vực đầu tư nước ngoài sang khu vực khác của nền kinh tế còn hạn chế; còn tình trạng vi phạm pháp luật về môi trường, thuế, chuyển giá của một số doanh nghiệp FDI…

Việc phân tích, đánh giá tình hình đầu tư nước ngoài 30 năm qua trước những bối cảnh nêu trên là hết sức cần thiết.

Đức Lộc (tổng hợp)