GD&TĐ - Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.

Bo GD&DT tong ket 10 nam thi hanh Luat Binh dang gioi - Anh 1

Nội dung tổng kết gồm: Tổng kết tình hình triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới, trong đó tập trung vào các nội dung chính sau: việc ban hành chương trình, kế hoạch triển khai; tình hình quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới.

Đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện Luật Bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách, trong đó tập trung vào các nội dung sau: các quy định, hướng dẫn triển khai và thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới của từng lĩnh vực; việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình giáo dục trong nhà trường; nguồn tài chính cho hoạt động bình đẳng giới; thống kê các số liệu liên quan tới lĩnh vực bình đẳng giới.

Những hạn chế, vướng mắc khi thực hiện Luật Bình đẳng giới đồng thời phân tích rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, vướng mắc; xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực hiện bình đẳng giới cần được điều chỉnh.

Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bình đẳng giới.

Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 có hiệu lực ngày 01/01/2007, quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình trong việc thực hiện bình đẳng giới.

Trong thời gian qua, việc triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới đã góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực, nâng cao vị thế và phát huy vai trò của phụ nữ, đảm bảo quyền con người, quyền công dân và an sinh xã hội.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Luật Bình đẳng giới đã bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc nhất định trong một số quy định của Luật và trong công tác tổ chức thực hiện.

Việc tổ chức tổng kết nhằm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về bình đẳng giới.