Báo cáo tài chính chi tiết quý II năm 2009 của Công ty cổ phần Khoáng Sản Bình Định (HoSE: BMC):

* File đính kèm