Sáng nay (28/7), Tỉnh ủy Bình Định tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa X) cho cán bộ chủ chốt trong tỉnh.

Đồng chí Vũ Hoàng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định giới thiệu nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí đã đề cập định hướng chuẩn bị Đại hội XI của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp, việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XI của Đảng; một số vấn đề cơ bản về Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Cương lĩnh năm 1991); Một số nội dung cơ bản trong Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 – 2020)…