Xếp từ 3 đồ vật là biểu tượng cho đất nước Nhật Bản giống nhau thẳng hàng trở lên để làm biến mất chúng và ghi điểm.

Lee Min