Công văn số 4056/TCT-CS ngày 01-10-2007 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc tự in biên lai thu phí, lệ phí, như sau:

Tại điểm 2 Thủ tục đăng ký tự in biên lai thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30-11-2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí quy định: “2. Cơ quan tự in và phát hành sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí có trách nhiệm: Thực hiện in Biên lai theo đúng quy định sau: - In đúng mẫu Biên lai đã được duyệt và đăng ký với cơ quan thuế có thẩm quyền. Người đứng dầu cơ quan thu phí, lệ phí phải ký xác nhận vào mẫu Biên lai đặt in. - Khi in Biên lai phải có hợp đồng in với đơn vị nhận in, ghi cụ thể số lượng, ký hiệu, số thứ tự biên lai đặt in. Sau mỗi lần in hoặc kết thúc hợp đồng in phải thanh lý hợp đồng giữa bên đặt in và bên nhận in. Nghiêm cấm đặt in Biên lai ngoài hợp đồng đã ký kết. - Cơ quan tự đặt in Biên lai được lựa chọn Nhà in phù hợp, thuận tiện theo Danh sách các nhà in đã đăng ký với Tổng cục Thuế”. Đối chiếu với quy định nêu trên thì Đơn vị phải ký Hợp đồng in biên lai phí, lệ phí với Nhà in trong Danh sách các nhà in đã đăng ký với Tổng cục Thuế. Trường hợp Đơn vị có nhu cầu sử dụng máy vi tính để lập biên lai (sau khi đã in sẵn theo mẫu từ Nhà in) thì sử dụng giấy in liên tục trên máy vi tính.