(LĐ) - Trong 3 ngày làm việc (24 - 26.9), 734 đại biểu thuộc các hội đồng nhân dân, tổ chức xã hội trong khu vực ASEAN và quốc tế đã đưa ra được nhiều kiến nghị hữu ích, thiết thực cũng như các chương trình hành động cụ thể trên mọi lĩnh vực như giảm nghèo, an sinh xã hội, quyền của người lao động di cư, quyền dân chủ, môi trường nước...

Ông Trần Đắc Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Tổ chức hữu nghĩ VN, Trưởng ban tổ chức APF 6 - cho biết, trong công tác chuẩn bị và tổ chức APF lần này, VN đã áp dụng những sáng kiến quan trọng như dân chủ hóa, công khai hóa quá trình chuẩn bị và tổ chức APF; đưa ra những đề xuất, biện pháp tăng cương vai trò, tính đại diện của các tổ chức nhân dân tại diễn đàn; tăng tính hành động, vai trò chủ thể của ASEAN để diễn đàn không chỉ là nơi đưa ra những kiến nghị mà còn là nơi vạch ra các chương trình hành động cụ thể. T.T