Tổng CTCP Bảo hiểm BIDV (HOSE: BIC) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2012 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ.

Tổng doanh thu lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 254 tỷ đồng, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 162 tỷ đồng, tăng trưởng 13.8% so với cùng thời điểm năm trước, doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 44 tỷ đồng;

Lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm 2011.

Tổng tài sản tại thời điểm 31/3/2012 là 1,799,436 tỷ đồng; quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 327 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu đạt 762 tỷ đồng.

Theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, BIC đang chuẩn bị cho việc tái cấu trúc cùng với việc đàm phán, lựa chọn cổ đông chiến lược.