Người lạc quan nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày không những chỉ vui vẻ hơn những người bi quan yếm thế, mà theo nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy, họ còn có khả năng xây dựng chiến lược tốt hơn để giải tỏa những khó khăn trong cuộc sống.