Bạn yêu nửa kia của mình, tất nhiên rồi. Nhưng bạn không phụ thuộc vào anh ấy làm cho mình hạnh phúc.