Ông Đinh Quang Chiến trở thành cổ đông lớn CTCP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC (HNX: BHT) sau khi mua 140,000 cổ phiếu, chiếm 5.48% vốn điều lệ.

- Tên cổ đông lớn: Đinh Quang Chiến - Mã chứng khoán sở hữu: BHT - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 2,600 CP (tương đương với 0,1% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) - Số lượng cổ phiếu đã mua: 140,000 CP (tương đương với 5.38% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) - Số lượng CP nắm giữ sau khi mua: 142,600 CP (tương đương với 5.48% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) - Ngày giao dịch trở thành cổ đông lớn: ngày 22/03/2011.