(AutoNet) - 12 chiếc xe tốt nhất năm 2008 đại diện cho 12 tiêu chí đánh giá vừa được AJAC – Hiệp hội các nhà báo Canada – công bố.