- Trong những năm qua, giáo dục mầm non của tỉnh Bến Tre đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Theo đó, tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi ra lớp đạt gần 100%, cùng với đó là chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em ngày càng được nâng lên, số trẻ suy dinh dưỡng được kéo giảm sau mỗi năm học.

Toàn tỉnh Bến Tre hiện có 167 trường mầm non, trong đó có 17 trường đạt chuẩn quốc gia, 64 trường có tổ chức bán trú. Với trên 2 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên bậc mầm non, trong đó, cán bộ quản lý đạt chuẩn là 100%, trên chuẩn là 78,5%, giáo viên đạt chuẩn là 60,56% và trên chuẩn là 38,49%, với cố gắng, nỗ lực không biết mệt mỏi, đội ngũ thầy, cô của bậc học này đã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt trong những năm qua, đồng thời thực hiện tốt sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền nên đã thực hiện tốt việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đây cũng là mục tiêu được đưa vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để thực hiện tốt công tác này, thời gian qua, các ngành, các cấp ở Bến Tre thường xuyên tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, đưa kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non vào tiêu chuẩn bình xét, đánh giá các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình văn hóa hàng năm. Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan thông tin đại chúng cũng đã phối hợp chặt với ngành giáo dục và đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện. Các ngành, các cấp đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển trường, lớp mầm non ngoài công lập. Cùng với đó, các tổ chức hội khuyến học, hội cựu giáo chức, hội cha mẹ học sinh của tỉnh Bến Tre đã phát huy cao vai trò trong việc tham gia thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh. Được biết, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã rất sát sao trong công tác này mà cụ thể là trực tiếp lãnh đạo việc xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non, theo hướng sắp xếp mạng lưới trường lớp hợp lý, xây dựng cơ sở vật chất cho các trường theo hướng kiên cố, đạt chuẩn. Đồng thời, tăng cường đầu tư trang thiết bị, đảm bảo đủ điều kiện dạy học theo chương trình giáo dục mầm non mới. Ngành giáo dục cũng tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, giáo viên theo Điều lệ trường mầm non, có kế hoạch đào tạo để bổ sung giáo viên, phấn đấu đến năm 2013, có ít nhất 40% và đến năm 2015 có 50% giáo viên đạt trình độ cao đẳng trở lên. Các huyện trong tỉnh Bến Tre phấn đấu khi kết thúc năm học 2014-2015, toàn tỉnh sẽ đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Đây là nhằm bảo đảm cho hầu hết trẻ em 5 tuổi ở mọi vùng miền được đến lớp để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày, đủ một năm học, chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý sẵn sàng đi học, bảo đảm chất lượng để trẻ em vào lớp 1./..