HĐQT Công ty CP Điện tử Biên Hòa thông báo họp ĐHCĐ thường niên 2012 như sau:

- Thời gian: Lức 8h00 ngày 27/04/2012

- Địa điểm: Khách sạn Oscar số 68A Nguyễn Huệ, quận 1, Tp.HCM

- Nội dung:

+ Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012

+ Báo cáo tài chính năm 2011

+ Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2011

+ Báo cáo kiểm toán, báo cáo của BKS

+ Một số nội dung khác

- Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2012

Cổ đông không tham dự ĐH có thể ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2012