VinaCorp - CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (BED) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2010.

Theo đó, quý 4/2010 doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 13,87 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kỳ trước. Giá vốn hàng bán trong kỳ là 9,74 tỷ đồng tăng 4,87%, làm lợi nhuận gộp của quý 4 chỉ đạt 4,13 tỷ đồng giảm 11,11% so với quý 4/2009. Trong kỳ, công ty đã tiết kiệm được các chi phí như chi phí bán hàng, chi phí tài chính làm cho lợi nhuận sau thuế tăng lên mức 1,21 tỷ đồng, tăng 67,22% so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc năm 2010, tổng doanh thu của công ty đạt 82,3 tỷ đồng, tăng 14,17% so với năm ngoái. Tuy nhiên, do lợi nhuận khác âm và chi phí thuế trong năm 2010 tăng hơn năm trước, nên lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 9,9% còn 3,5 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu cả năm 2010 đạt 1.165 đồng. Tập tin đính kèm: BED_KQKD_Q4/2010