Nguyễn Cường

Be mac Phien hop thu Tu cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi khoa XIVDe nghi Chinh phu rut du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua cac Luat lien quan den dau tu, kinh doanh - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Sau gần 6 ngày làm việc, sáng 18-10, Phiên họp thứ Tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã bế mạc sau khi các đại biểu thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ: Quan điểm xuyên suốt của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội là luôn ủng hộ Chính phủ để cùng nhau “chung lưng, đấu cật” giải quyết những khó khăn của đất nước; trong đó tạo mọi điều kiện để tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp và thực hiện một mục tiêu phát triển đất nước.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, dự án Luật này nếu căn cứ vào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì về quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời gian và chất lượng chưa đạt. Đồng thời, theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì thủ tục rút gọn cũng quy định rất chặt chẽ. Nhưng những vấn đề Chính phủ nêu trong dự án Luật này (1 luật sửa 3 luật) có các vấn đề chưa phải cấp bách. Nhiều nội dung nếu Chính phủ hướng dẫn đầy đủ, chi tiết các Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng thì sẽ giải quyết được những vấn đề cần sửa đổi trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh. Hơn nữa 3 Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng chỉ mới có hiệu lực thi hành được hơn một năm và chưa thấy có vấn đề gì vướng mắc quá lớn. Ngoài ra, còn rất nhiều ý kiến khác nhau, nếu không được xem xét một cách thận trọng thì không những không tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mà còn gây cản trở cho doanh nghiệp.

Từ những lý do trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn thiện tiếp vì chưa đủ điều kiện để trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.