(Vietstock) – Ngày 27/07, Sở GDCK Hà Nội tiếp tục công bố báo cáo tài chính của các công ty có mã chứng khoáng HBE, CTB, TC6, GHA, TBX, PPG, MMC đang niêm yết tại sàn này

Theo đó, CTCP Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh (HNX: HBE) công bố lợi nhuận quý 2 đạt 471 triệu đồng, tăng vượt bật so với quý 1, kéo theo đó, lũy kế 6 tháng đạt 530.5 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu quý 2 đạt 14.4 tỷ đồng, doanh thu 6 tháng đạt 17.3 tỷ đồng, hoàn thành 40% kế hoạch cả năm. Giá vốn hàng bán 6 tháng chiếm13.4 tỷ đồng. Được biết, các chỉ tiêu tài chính 2009 được HĐQT thông qua với doanh thu đạt 42.4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế với mục tiêu 2.4 tỷ đồng và cổ tức 12%. Trong quý 2/09, CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương (HNX: CTB) đạt 1.3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và 2.8 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, giảm nhẹ sơ với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu quý 2 đạt 28.1 tỷ đồng và tính đến hết tháng 6 hơn 45 tỷ đồng, bằng nửa kế hoạch đặt ra trong năm. Giá vốn trong 6 tháng chiếm 34.2 tỷ đồng, chiếm 76% doanh thu. Hiện lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu CTB trong quý 2 và cả năm lần lượt đạt 813 đồng và 1,671 đồng. Cổ tức trên mỗi cổ phiếu đợt 1 năm 2009 đạt 375 đồng. CTCP Than Cọc Sáu - TKV (HNX: TC6) công bố lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 1.2 tỷ đồng, giảm mạnh so với quý 1 trong năm. Theo đó, nửa đầu năm đạt 11.8 tỷ đồng bằng 1/3 kế hoạch cả năm. Doanh thu quý 2 đạt 564.2 tỷ đồng, doanh thu 6 tháng 950.6 tỷ, đồng, hoàn thành 55.4% kế hoặc của năm. Lũy kế giá vốn chiếm 823.4 tỷ đồng. Nhìn chung các chi phí trong quý 2 đều tăng hơn so với quý 1. Hiện lãi trên mỗi cổ phiếu TC6 quý 2 với 135 đồng và sau 6 tháng đạt 1,318 đồng. Được biết, công ty đặt kết hoạch năm 2009 với doanh thu đạt 1,713 tỷ đồng và 33.5 tỷ đồng lợi nhuận, mức cổ tức với 12%. Trong nửa đầu năm 2009, CTCP Habaco Hải Âu (HNX: GHA) đạt 3.3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, bằng 44% kế hoạch trong năm. Riêng lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 1.8 tỷ đồng. Doanh thu thu quý 2 đạt 22 tỷ đồng, sau 6 tháng đạt 45.5 tỷ đồng, hoàn thành một nửa chặng đường kế hoạch năm. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu GHA sau 6 tháng đạt 2,624 đồng, trong đó quý 2 đạt 1,437 đồng. Cổ tức trên mỗi cổ phiếu cho đến nay là 1,500 đồng. GHA dự định doanh thu trong năm với 85 tỷ đồng, 7.5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và mức chia cổ tức từ 15 – 20%/ năm. Hoàn thành 46% kế hoạch năm, CTCP Xi măng Thái Bình (HNX: TBX) đạt 1.8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng qua. Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 1.1 tỷ đồng, doanh thu đạt 17.8 tỷ đồng, lợi nhuận gộp với hơn 4 tỷ đồng. Nhìn chung, các chỉ tiêu tài chính quý 2 đều tăng hơn so với quý 1 trong năm. Doanh thu trong 6 tháng đầu năm đạt 37.1 tỷ đồng, bằng 47.5% kế hoạch năm. Giá vốn hàng bán 6 tháng chiếm 25.5 tỷ đồng. Hiện lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu TBX trong quý 2 đạt 0,112 đồng và hết tháng 6 với 0,018 đồng. Trong năm 2009, TBX phấn đấu hoàn thành 78 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế gần 4 tỷ đồng. Theo Báo cáo tài chính mới công bố, CTCP TMDV Phú Phong (HNX: PPG) đạt 1.2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý 2. Do lợi nhuận quý 1 lỗ đến 601 triệu đồng nên 6 tháng đạt 559.2 triệu đồng, còn xa so với kế hoạch cả năm với hơn 5 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái (4.1 tỷ đồng). Doanh thu quý 2 đạt 79.9 tỷ đồng, doanh thu 6 tháng đạt 150.7 tỷ đồng, bằng 38.5% kế hoạch năm. Giá vốn hàng bán sau 6 tháng hơn 140 tỷ đồng, trong đó quý 2 hơn 76 tỷ đồng. CTCP Khoáng sản Mangan (HNX: MMC) công bố lãi 1.2 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm. Trong đó, quý 2 lãi 676 triệu đồng. Doanh thu quý 2 đạt 5.1 tỷ đồng, doanh thu 6 tháng đạt 9.2 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán chiếm hơn 5 tỷ trong 6 tháng đầu năm. Hiện lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu MMC trong quý 2 với 557,11 đồng và tính đến hết tháng tháng 6 với 1,103 đồng. Cùng ngày, CTCP Viglacera Đông Anh (HNX: DAC) công bố Báo cáo tài chính tóm tắt quý 2/09 với lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 3.5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý 1. Lũy kế lợi nhuận sau thuế đạt 5.4 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu quý 2 đạt hơn 17 tỷ đồng, lũy kế đạt 28.1 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tính đến cuối tháng 6 chiếm 19.8 tỷ đồng. Hiện lãi cơ bản trên mỗi cơ phiếu DAC trong quý 2 đạt 3,532 đồng và 6 tháng đạt 5,452 đồng. Được biết, HĐQT đã nhất trí năm 2009 phấn đấu lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng và mức chia cổ tức tối thiểu là 30%/vốn điều lệ. * Download: Báo cáo tài chính chính 2/09 của HBE * Download: Báo cáo tài chính chính 2/09 của CTB * Download: Báo cáo tài chính chính 2/09 của TC6 * Download: Báo cáo tài chính chính 2/09 của GHA * Download: Báo cáo tài chính chính 2/09 của TBX * Download: Báo cáo tài chính chính 2/09 của PPG * Download: Báo cáo tài chính chính 2/09 của MMC * Download: Báo cáo tài chính chính 2/09 của DAC