Ngày 25/03/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo số 332/2011/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã CK: BCE) như sau:

Số lượng: 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu) Đây là số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, CBCNV và cổ đông chiến lược theo Thông báo số 1016/2010/TB-SGDHCM ngày 26/11/2010. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) Ngày niêm yết có hiệu lực: 23/03/2011 Ngày chính thức giao dịch: 31/03/2011. Theo HSX