Lợi nhuận năm 2015 của BCC đã có sự thay đổi khi công bố báo cáo tài chính kế toán năm 2015 sau Kiểm toán Nhà nước.

CTCP Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC - HNX) đã công bố báo cáo tài chính kế toán năm 2015 sau Kiểm toán Nhà nước.

Theo báo cáo này, kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015 của BCC đã có sự thay đổi đáng kể. Cụ thể, Kiểm toán Nhà nước đã điều chỉnh giảm hơn 11,8 tỷ đồng giá vốn hàng bán so với số công ty đã báo cáo và xuống mức hơn 3.366 tỷ đồng, điều này dẫn tới lợi nhuận gộp năm 2015 của công ty tăng tương ứng hơn 11,8 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng điều chỉnh tăng thêm 2,7 tỷ đồng lên mức 205,3 tỷ đồng, trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 1,6 tỷ đồng và đạt hơn 165,7 tỷ đồng.

Các khoản thu nhập khác và chi phí khác điều chỉnh tăng lần lượt 7,8 tỷ đồng và 2,3 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận khác năm 2015 của công ty tăng 5,4 tỷ đồng và đạt hơn 4,8 tỷ đồng (theo số báo cáo thì công ty lỗ gần 600 triệu đồng).

Ngoài ra, thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được điều chỉnh tăng thêm hơn 3,9 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế năm 2015 của BCC được Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh tăng từ 253,4 tỷ đồng lên thành 265,5 tỷ đồng.

BCC: Kiem toan Nha nuoc dieu chinh loi nhuan sau thue 2015 tang them hon 12 ty dong - Anh 1