ND - Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) đang xây dựng Đề án tiếp nhận xử lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, trong đó đề cập tới việc xây dựng một cơ chế chính thức trong việc tiếp nhận xử lý các tổ chức gặp vấn đề trong hoạt động tín dụng dẫn đến đổ vỡ.