Hội thảo quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức về chương trình và sách giáo khoa phổ thông vừa qua có thể coi là sự kết thúc của “chiến dịch” tổng kiểm tra, rà soát và đánh giá chương trình - sách giáo khoa phổ thông trong toàn quốc.