Đây là nội dung của quy chế quản lý tài chính mới áp dụng cho Bảo hiểm tiền gửi VN (BHTG). Ngày 13.2, đại diện BHTG VN cho biết theo quy chế này, BHTG VN được cấp 5.000 tỉ đồng từ ngân sách;