Tiếp theo kỳ trước (xem ngày 4.7.2010)

Chế độ hưởng 1. Trợ cấp Thất nghiệp. Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Thời gian hưởng tối đa Thời gian làm việc 3 tháng NLĐ đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng 6 tháng NLĐ đã đóng BHTN từ đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng 9 tháng NLĐ đã đóng BHTN từ đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng 12 tháng NLĐ đã đóng BHTN từ đủ 144 tháng trở lên. 2. Hỗ trợ học nghề. - Người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề do cơ quan lao động thực hiện thông qua các cơ sở dạy nghề; - Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động bằng mức chi phí học nghề ngắn hạn; - Thời gian được hỗ trợ học nghề không quá 6 tháng. 3. Hỗ trợ tìm việc làm. - Người thất nghiệp được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thực hiện thông qua Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; - Thời gian được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng và không quá tổng thời gian mà người lao động được hưởng trợ cấp theo quy định. 4. Bảo hiểm Y tế. - Người thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp; - Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tạm dừng hưởng BHTN 1. Không thông báo hàng tháng với Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tìm kiếm việc làm; 2. Bị tạm giam; Chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp - Hết thời hạn trợ cấp thất nghiệp. - (*)Có việc làm; - (*)Thực hiện nghĩa vụ quân sự. - Hưởng lương hưu; - Sau hai lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc sở LĐTB&XH giới thiệu mà không có lý do chính đáng; - Không thực hiện thông báo hàng tháng với Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tìm kiếm việc làm trong ba tháng liên tục; - Ra nước ngoài định cư; - Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sơ chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo; - Bị chết; Các trường hợp (*) được nhận TCTN một lần cho những tháng còn lại. Trách nhiệm của người lao động bị thất nghiệp 1. Đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ và đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội. 2. Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 3. Bảo quản, sử dụng Sổ Bảo hiểm xã hội quy định. 4. Đăng ký với Trung tâm giới thiệu việc làm khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 5. Hằng tháng thông báo với Trung tâm giới thiệu việc làm về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 6. Nhận việc làm hoặc tham gia khóa học nghề phù hợp khi được Trung tâm giới thiệu việc làm giới thiệu trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trách nhiệm của người sử dụng lao động 1. Đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ và đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 102 của Luật Bảo hiểm xã hội. 2. Bảo quản hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trong thời gian người lao động làm việc tại đơn vị. 3. Thực hiện đúng quy định về việc lập hồ sơ để người lao động đóng và hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. 4. Xuất trình các tài liệu, hồ sơ và cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có kiểm tra, thanh tra về bảo hiểm thất nghiệp. 5. Cung cấp các văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12.12.2008 cho người lao động để hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. 6. Phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở để tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện đúng các quy định về tham gia bảo hiểm thất nghiệp; đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ, đúng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. 7. Báo cáo tình hình thực hiện đóng bảo hiểm thất nghiệp với Sở lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. 8. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.