(HNM) - Bộ Tài chính vừa cho phép Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng. Mục đích của đợt tăng vốn nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của DN và tạo dựng tiền đề để thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015.

Đại diện Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, DN đang tập trung đầu tư vào công nghệ thông tin nhằm chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng "Quản lý tập trung, phục vụ tại chỗ" nhằm tăng cường quản lý và kiểm soát rủi ro. Năm 2010, Bảo hiểm Bảo Việt đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu trên 4.800 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt trên 4.200 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2009. Lợi nhuận năm 2010 của DN dự kiến đạt gần 300 tỷ đồng, khẳng định vị trí dẫn đầu thị phần bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường Việt Nam.