(HNM) - Gần 6 năm nay, kể từ ngày Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam của nhạc sĩ Phó Đức Phương được thành lập, vấn đề bản quyền âm nhạc ở Việt Nam được xáo xới nhiều hơn