Đã đến lúc không thể làm ngơ đối với đề tài lịch sử. Việc làm phim lịch sử nói chung, phim TH lịch sử nói riêng phải được chú trọng như một nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các nhà làm phim cả nước và tư nhân. Không thể để khán giả Việt Nam phải đói phim lịch sử Việt Nam và phải hàng ngày "ăn" sản phẩm sử của nước ngoài. Xem chi tiết...