Hiện đang có một cơn bão mạnh cấp 10-11, giật trên cấp 12 ở ngoài khơi Thái Bình Dương, có khả năng vào biển Đông.