(PL&XH) - Kỳ họp thứ 9 – QH khóa XII khai mạc ngày 21-3 đã qua 4 ngày làm việc với sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu.

Thảo luận Luật Thủ đô Kỳ họp thứ 9 – QH khóa XII khai mạc ngày 21-3 đã qua 4 ngày làm việc với sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu. QH đã nghe trình bày, thảo luận ở tổ các báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ QH khóa XII của Chủ tịch QH, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC. Trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chính phủ, Thủ tướng kiến nghị với QH sớm sửa đổi bổ sung hiến pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo đảm quyền dân chủ của công dân và tăng cường pháp chế, kỷ luật, kỷ cương. Trong các ngày 22, 23-3 tiếp theo QH đã nghe Uy ban Tư pháp và Uy ban Pháp luật của QH trình bày báo cáo của UBTVQH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, dự thảo Luật Thủ đô, Luật chống mua bán người. Tiếp theo với sự chủ trì của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, QH đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thủ đô để chuẩn bị thông qua cuối kỳ họp này theo chương trình xây dựng luật đã định. Bùi Trọng Đức