Mặc dù đã mất 4 năm cho một công trình nước sạch, thế nhưng nước từ Nhà...