Tư vấn mức trả góp một kiểu, nhưng thực tế khách hàng phải trả cao hơn nhiều lần với lãi suất “cắt cổ”